Γενικές Πληροφορίες - Saltworks.gr

        Αλοπηγούντες,   Οικολογούμεν   επί   πάσης   Ελλάδος
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρία

Στη δικαιοδοσία της Εταιρείας υπάγεται το σύνολο σχεδόν των εν λειτουργία αλυκών της Ελλάδας. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά καθεμιάς δίδονται στους παρακάτω πίνακες. Οι υπόλοιπες αλυκές του χάρτη αποτελούν παλαιότερες αλυκές του Δημοσίου των οποίων η λειτουργία έχει προ πολλού παύσει. Άλλες πάλι, εκτός Εταιρείας ή δημοτικής δικαιοδοσίας, είναι τόσο μικρής δυναμικότητας, που μόνον τοπικές ή ιδιαίτερες ανάγκες μπορούν να καλύπτουν. Έτσι, η συμμετοχή της Εταιρείας στην παραγωγή πρωτογενούς άλατος στην Ελλάδα, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, ξεπερνά το 92%, καλύπτοντας, επί του παρόντος, το 60-65% περίπου των συνολικών αναγκών της.

Η Εταιρεία διοικείται στο εννιαμελές  Διοικητικό της Συμβούλιο, και απασχολεί 6 άτομα ως κεντρικό διοικητικό προσωπικό και 22 εργαζόμενους επί τόπου στις αλυκές. Οι επιπλέον ανάγκες της κατά τη διάρκεια της αλατοσυγκομιδής καλύπτονται από έκτακτο προσωπικό, που συνολικά κυμαίνεται από 90 έως 120 άτομα.
Γραφεία Αθηνών - Ασκληπιού 1, 10679  Αθήνα - Greece
Αριθμος ΓΕΜΗ  : 27471512000 / Α.Μ.Π. : 5120
Copyright © ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
+30 210 3617450, 510
+30 210 3618775 (fax)
alykes at saltworks.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο